نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود)

قیمت این پروژه 5000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) چكيده سابقه و هدف: تأثیر تغییر کاربری اراضی درتغییرات کیفیت آب تولید شده از یک حوضه آبخیز از جمله چالش های مهم در مبحث تأمین آب برای مصارف مختلف می باشد.

بر این اساس مشخص نمودن تأثیر انواع کاربری های اراضی در سطح یک حوزه آبخیز در معیارهای کیفیت آب موضوعی است که می تواند در اقدامات مربوط به کنترل کیفیت آب موثر واقع شود.

این مقاله با هدف بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه زاینده رود، انجام شده است.

مواد و روش ها: حوضه آبخیز زاینده رود یکی از مهم ترین حوضه های ایران است.

این حوضه آبخیز در استان اصفهان واقع شده است و رودخانه زاینده رود از آن عبور می کند.

در اين تحقيق ابتدا تغيير سطح كاربري هاي موجود در حوضة در دو دوره زماني 1997 و 2015 با استفاده از سنجنده هاي ETM و TM ماهواره لندست بررسي شد، سپس تغييرات كيفيت آب رودخانه در دورة 18 ساله مورد مطالعه قرار گرفت.

همچنین از داده هاي ثبت شده 7 متغیرکیفی و آزمون من کندال جهت بررسی روند تغییرکیفیت آب استفاده شد.

یافته ها: نتايج نشان داد كاهش شديد كيفيت آب در مشخصات آب رودخانه به صورت افزايش فسفات، نیترات، EC، BOD، COD و TDS در دوره مطالعاتي است.

آزمون من کندال نیز نشان داد روند تغییر اکثر متغیرها به صورت صعودی است.

واژه های کلیدی: آب های سطحی، تصاویر ماهواره ای، شاخص های کیفیت آب، Land use changes and its impact on water quality (Case study: Zayandehrood basin) 1* Mirzaei, Mojgan , ; 2 Solgi, Eisa, ; 3 Salman Mahiny, Abdollrasoul.

1 PHD student in environmental science, Malayer University *corresponding author Address: Isfahan-fooladshahr-b1- shahid sadr street, plaque 580 (Email: Mojgan_11884@yahoo.

com) 2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University 3 Associate Professor, College of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan university of Agriculture Sciences and Natural Resources Abstract Background and purpose : Effects of Land Use in the water quality changes are major challenges in water supply for different expenditure.

Accordingly, determination of the effect of land use in the watershed on water quality criteria is an issue that can be effective in measures to control water quality.

The aim of this article is evaluation of land use change effects on Zayandehrood river quality.

Materials and methods : Zayandehrood watershed is the most important watershed in Iran.

This basin is located in Esfahan province and Zayandehrood River passed through it.

In this study, the change of land use in two periods in 1997 and 2015 were performed by TM and ETM Landsat satellite.

Then, change of water quality in the 18-year period was studied.

Also recorded data from 7 quality variable and Mann-Kendall test was used to assessment of water quality change trend.

Results: The results showed a major decline in water quality in the river #39;s profile with increased phosphate, nitrate, EC, BOD, COD and TDS in the study period. Mann-Kendall test showed that the trend of most variables is ascending. Conclusion: Results showed a decline in water quality as a result of land use changes on river basin to reduce rangeland, forest, water and increasing the bare lands, agricultural lands and cities. Thus, there is need for proper implementation of programs to control land use change in order to maintain ecological balance. Keywords: Surface water, Satellite images, Water quality indicators. برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات