نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

برنامه نویسی خطی

قیمت این پروژه 5000

جمعه 2 اسفند 1398

مدیر

مدیر

دیدگاه اساسی دارای کاربردهای مهم در زیر برنامه نویسی خطی است.

یکی از این کاربردها شامل روش ساده سازی تجدید نظر شما می باشد.

همانطور که در بخش قبلی (جدول 8-5) شرح داده شد.

این روش از برای محاسبه خود فراتر می رود.

کاربرد دیگر شامل تفسیر قیمت های سایه که در بخش 7-4 شرح داده شده میس باشد.

دیدگاه پایه نشان میدهد که (مقدار z برای راه حل بهینه) زیر است.

بنابراین برای مثال: برای مسئله شرکت ویندوز گلاس می باشد.

این معادله فوراً تفسیر مربوط به مقادیر yi را که دربخش 7-4 آمده است ،را نشان میدهد.

گروه دیگر کاربردهای مهم شامل عملکردهای پیش بهینه سازی (تکنیک بهینه سازی مجدد ، تجزیه و تحلیل حساسیت ، برنامه نویسی خطی پارامتری شرح داده شده دربخش 7-4) می باشد، که تاثیر ایجاد یک یا چند تغییر در الگوی اصلی را مورد بررسی قرار می دهد.

فرض کنید که روش ساده سازی برای به دست آوردن یک راه حل بهینه (و نیز s,y) برای الگوی اصلی به کار برده می شود و سپس این تغییرات صورت می گیرد.

اگر توالی مشابه عملکردهای جبری برای جدول اوسید بازبینی شده به کار رود.

تغییرات حاصل در جدول نهایی چه خواهد بود.

چون s,y تغییر نمی کند دیدگاه پایه پاسخ را نشان می دهد.

برای مثال تغییر از تا را که در شکل 4.8 آمده است برای مسئله شرکت ویندوز گلاس در نظر بگیرید.

حل کردن برای راه حل بهینه جدید       الزامی نیست.

چون مقادیر متغیرهای پایه در جدول  نهایی (ط) با دیدگاه پایه آشکار می شود.

یک روش ساده تر برای انجام این محاسبه وجود دارد ، چون تنها تغییر در مولفه ثانیویه         صورت می گیرد.

که از طریق ضرب کردن در ستون ثانویه s صورت می گیرد.

تغییر در b را می توان به شکل زیر محاسبه کرد.

بنابراین مقادیر اصلی متغیرهای پایه در جدول نهایی      تبدیل به رابطه زیر می شود. اگر هر یک از این مقادیر جدید تکنیک بهینه سازی مجدد شرح داده شده در بخش 7-4 کاربردی خواهد بود و از این جدول نهایی بازیابی شده آغاز     می شود. به کارگیری تجزیه و تحلیل افزایشی در معادله قبلی برای z رابطه زیر بدست می دهد. دیدگاه این پایه را برای دیگر انواع تغییرات در الگوی اصلی تر بکار برد. این نماد روند تجزیه و تحلیل حساسیت شرح داده شده در بخش قصل 6         می باشد. همچنین در بخش فصل بعد خواهید دید که دیدگاه پایه نقش کلیدی درتئوری دوگانه سازی بسیار مفید برای برنامه نویسی خطی  ایفا می کند. نتیجه گیری: گر چه روش ساده سازی یک روند جبری است ،مبتنی بر برخی مفاهیم هندسی ساده می باشد. این مفاهیم فرد را تا در به استفاده از الگودیتم برای بررسی تعداد کمی از راه حل های EF قبل از بدست آوردن و شناسایی راه حل بهینه می سازد. فصل 4 شرح می دهد که چگونه عملکردهای جبری پایه برای  اجرای شکل جبری روش ساده سازی استفاده می شود و چگونه شکل جدولی روش ساده سازی از عملکردهای ردیفی پایه هم تراز در همین روش استفاده می کند. مطالعه روش ساده سازی در این اشکال شیوه خوب شروع یادگیری مفاهیم پایه می باشد. با ااین وجود این اشکال روش ساده سازی موثرترین حالت را برای اجرای روی کامپیوتر فراهم نمی سازد. عملکردهای ماتریس روش سریعتری ترکیب و اجرای عکلکردهای جبری پایه یا عملکردهای  ردیفی می باشد. بنابراین با استفاده از شکل ماتریس روش ساده سازی سازبینی شده شیوه موثر را برای قبول روش ساده سازی برای اجرای کامپیوتری فراهم می نماید.  جدول ساده سازی نهایی شامل اطلاعات کامل در زمینه بازسازی جبری کقیم از جدول ساده سازی نهایی می باشد. این دیدگاه پایه دارای کاربردهای بسیار مهم بخصوص  برای تجزیه و تحلیل---- بهینه سازی می باشد. تعداد صفحه پروژه 39 صفحه میباشد در قالب ورد و قابل ویرایش برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدمطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات